TAPPERNØJE PETANQUE

 


 

Vedtægter

 

§ 1

 

Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

 

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for under enkle formelle former at dyrke petanque. Endvidere at udbrede kendskabet til spillet og arbejde for tilvejebringelse af de bedst mulige spilleforhold.

Foreningen er medlem af DGI Storstrømmen og Dansk Petanque Forbund (DPF).

 

§2

 

a- Som medlem kan optages alle der ønsker at dyrke spillet og som kan godkendes af bestyrelsen.

b- Indmeldelse kan ske til et af bestyrelsens medlemmer.

c- Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ingen kan betragte sig som medlem, hvis kontingent ikke

er betalt.

d- Når et medlem forlader foreningen, har vedkommende intet krav på foreningen eller dens midler.

e- Bestyrelsen kan udelukke et medlem for utilbørlig optræden. Medlemmet har efter eget ønske krav

på at få sagen taget op på den først følgende ordinære generalforsamling.

 

 

§3

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud.

 

§4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og den indvarsles med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal indeholde mindst flg. punkter.

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand (ulige år).
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
 • Valg af 1 suppleant.
 • Valg af spilleudvalgsformand.
 • Valg af 2 medlemmer til spilleudvalget.
 • Valg af 1 Bilagskontrollant.
 • Valg af 1 Suppleant For Bilagskontrollant. 
 • Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom – bilagt forhandlingsemne.

Indkaldelse af medlemmerne sker som til ordinær generalforsamling.

 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes relativt flertal – i forb. med vedtægtsændringer dog med almindeligt flertal af de afgivne stemmer.

§5

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer, sekretær, baneudvalgsformand og PR-medarbejder.

 

Funktionsperioden er 2 år – suppleanter dog 1 år.

 

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen har ret til at udpege yderligere ét medlem til spilleudvalget.

 

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden finder det nødvendigt, eller 3 af den øvrige bestyrelse ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

 

Formand og Kasserer tegner foreningen.

Spilleudvalgsformanden deltager i den del af bestyrelsesmøderne, der vedrører spilleudvalgets område.

 Tilføjelse til §5, 4. afsnit ved indkaldelse til møde.

                      Suppleanten deltager på bestyrelsesmøder. Uden stemmeret.

Begrundelse: Hvis der skulle ske frafald i bestyrelsen, skal suppleanten kunne træde til, derfor er det vigtigt at vedkommende ved hvad der bliver debatteret i bestyrelsen.

 

Tilføjelse til §5,

                      Spilleudvalg udpeger i samarbejde med holdleder/træner spillere til DPFs sommerlandsturnering.

Spilleudvalg skal afholde spillermøder når de finder det nødvendigt og efter hver SLT Spillerunde.

Spilleudvalget skal arrangere klub samt trænings – aftener for klubbens medlemmer.

Spilleudvalget skal medvirke til fastholdelse af nye medlemmer.

 

 

 

§ 6

Foreningens ophør.

 

Foreningen kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af foreningen.

 

Hvis fornødent flertal ikke opnås, indkaldes til ny generalforsamling til afholdelse mindst 3 og højst 4 uger derefter, hvor vedtagelse kan ske ved almindeligt flertal.

 

Ved opløsning af foreningen skal evt. værende midler anvendes til fordel for idrætslivet i Næstved Kommune.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 22 november 1994.

Enkelte ændringer vedtaget af generalforsamlingerne 14. februar 1996, 28. januar 1998 samt 13. februar 2008

 

 

Vivi Larsen Flemming Holm

Formand. Dirigent

 

 

Referent Flemming Holm